تستِ...

پاسخنامه آزمون جامعِ 12 فروردین| عمومی - ریاضی - تجربی

گسسته| تستِ دوره‌ای سری1 - سری2

دینی| سری1 - سری2

هندسه| کلید مجموعه تست شماره 815 تا 1057 (دانلود) + کلید آزمون‌های 12تا16 (دانلود)

هندسه‌1| سراسری-خارج‌از‌کشور 96-86 (دانلود) و هندسه‌2| سراسری-خارج‌از‌کشور 96-86 (دانلود)

فیزیک‌پیش سؤالات دینامیک، قلم‌چی (دانلود) - آزمون سراسری (دانلود)

- اصلاحیۀ سؤالاتِ (170 تا 181)

- هندسۀ‌تحلیلی (صفحۀ 34 تا 74)

- فیزیک (دانلود) (دانلود)

- هندسۀ تحلیلی (دانلود)

- هندسۀ تحلیلی (دانلود) + (دانلود)

 

آموزشی | پیش دانشگاهی