سی‌امین سمینار علوم و فنون

15 تا 18 اسفند ماه

از ساعت 8 الی 15

تصویر: