نشست ادبیات و شعر آیینی

نشست ادبی دبیران ادبیات و زمان فارسی مدارس سمپاد شهر تهران

دوشنبه 4 آذر ماه 1392

تصویر: