نهمین شب شعر عاشورایی

آذر ماه 1392

صفر المظفر 1435

تصویر: