چهارمِ‌ریاضی| سرفصل آزمون‌ هفتگی+کلید

                                                            

                                                        

روز تاریخ کلاس درس سرفصل سؤالات پاسخنامه
چهارشنبه 18 مرداد 96 401-402-403

عربی

زبان

مبحثِ ترجمه

درس 4، 5 و6 کتاب سوم

دانلود عربی  -  زبان
4014-405-406 دانلود عربی  -  زبان
407-408-409 دانلود عربی  -  زبان
چهارشنبه 25 مرداد 96 401-402-403

دیفرانسیل

شیمی

دنباله
كل سينتيك + استوكيومترى (موازنه و انواع واكنش‌ها)
دانلود دیفرانسیل - شیمی
404-405-406-408 دانلود دیفرانسلِ408 - دیفرانسیل - شیمی
407-409 دانلود دیفرانسیل - شیمی
چهارشنبه 01 شهریور 401-402-403

 دینی

 هندسه

گسسته

درس 1، 2 و 4 دانلود دینی - هندسه - گسسته (401,402) - (403)
404-405-406-408 بُردار، خط و صفحه دانلود دینی - هندسه - گسسته (404,405) - (406,408)
407-409 کُلِ آنالیز دانلود دینی - هندسه - گسسته
چهارشنبه 08 شهریور 401-402-403

عربی

هندسۀ‌تحلیلی

ترجمه - درک مطلب

بُردار + خط و صفحه

دانلود هندسه‌تحلیلی
404-405-406-408 دانلود هندسه‌تحلیلی
407-409 دانلود هندسه‌تحلیلی
دوشنبه 13 شهریور 401 تا 409 فیزیک‌پایه مبحث نورشناسی دانلود دانلود
چهارشنبه 15 شهریور 401-402-403 دینی درس 5 و 6 دوم دانلود دانلود
شیمی سینتیک + استوکیومتری ---
404-405-406-408 دینی دینی: درس 5 و  6  دانلود دانلود
شیمی فصل سینتیک + فصل استوکیومتری دانلود
شیمی ِ405 کل فصل1 دانلود دانلود
407-409 دینی دینی: درس 5 و  6  دانلود دانلود
شیمی  فصل سینتیک+فصل استوکیومتری دانلود
چهارشنبه 05 مهر 401-402-403

تحلیلی

عربی

بُردار - خط و صفحه

ترجمه ودرکِ‌مطلب

دانلود عربی - هندسه
404-405-406-408 دانلود عربی - هندسه
407-409 دانلود عربی - هندسه
چهارشنبه 12 مهر 401-402-403

گسَـسته

فیزیک

گراف

دینامیک

دانلود گسسته - فیزیک
407-408-409 دانلود گسسته - فیزیک
404-405-406 دانلود گسسته - فیزیک
چهارشنبه 19 مهر 401-402-403 دینی بودجه‌بندی آزمون جامع دانلود دینی - هندسه - شیمی
407-408-409 هندسه‌تحلیلی بودجه‌بندی آزمون جامع دانلود دینی - هندسه - شیمی
404-405-406 شیمی بودجه‌بندی آزمون جامع دانلود دینی - هندسه - شیمی
چهارشنبه 26 مهر 401-402-403

دیفرانسیل

شیمی

بودجه‌بندی آزمون جامع دانلود دیفرانسیل - شیمی
407-408-409 دانلود دیفرانسیل - شیمی
404-405-406 دانلود دیفرانسیل - شیمی
چهارشنبه 03 آبان 401-402-403 عربی ترجمه، درک مطلب و ساختار اسم دانلود عربی - زبانفیزیک
407-408-409 زبان درسِ1و2 چهارم، درسِ2 سوم دانلود عربیزبانفیزیک
404-405-406 فیزیک فصل‌های 1 و 2 تا ابتدای تکانه دانلود عربیزبانفیزیک
چهارشنبه 10 آبان 401-402-403 ادبیات چهارم(درس1تا5)، ادبیات‌2(درس7تا11) –زبان‌فارسی3(درس4 تا6) دانلود ادبیات - هندسه - شیمی
407-408-409 هندسه‌تحلیلی هندسه1: فصل2و3 + تحلیلی: فصل1 دانلود ادبیات - هندسه - شیمی
404-405-406 شیمی سال چهارم:بخش1 - شیمی2: بخش‌های2و3 دانلود ادبیات - هندسه - شیمی
چهارشنبه 17 آبان 401-402-403 دینی پیش درس3 – دینی2  درس 5 تا 7 دانلود دینی - دیفرانسیل - گسسته
407-408-409 دیفرانسیل

دنباله‌ها(یک دنبالۀ مهم و جبر دنباله‌ها  - حد و پیوستگی (خط‌های مُماس و مفهوم حد –فرآیند حد) - حسابان: (فصل4): حد و پیوستگی(حد توابع و همسایگی‌های یک نقطه)

دانلود دینی - دیفرانسیل - گسسته
404-405-406 گسسته گراف(درخت و ماتریس)صفحۀ17 تا 23 دانلود دینی - دیفرانسیل - گسسته
چهارشنبه 24 آبان 401-402-403 گسسته

استدلال –تقسیم‌پذیری –الگوریتم تقسیم

401,402 - 403 (401-402) (403)
407-408-409 دانلود (407-408-409)
404-405-406 دانلود (404-405-406)
چهارشنبه 01 آذر 401-402-403

هندسۀ‌تحلیلی

 

 

ادبیات‌فارسی

‌تحلیلی: خط و صفحه(خط در فضا) صفحۀ 35 تا 42

پایه: هندسه1«هندسه و استدلال»«مساحت و قضیه فیثاغورس»«تشابه» صفحه 1 تا 106

دانلود ادبیات - هندسه
407-408-409

لغت، املا و تاریخ ادبیات

دانلود ادبیات - هندسه
404-405-406 دانلود ادبیات - هندسه
    401-402-403 عربی
فیزیک

حرکت‌گذاری(التشکیل) -تجزیه و ترکیب (الاعراب و التحلیل‌الصرفی)

حرکت‌دایره‌ای و حرکت‌نوسانی

دانلود عربی - فیزیک
چهارشنبه 08 آذر 407-408-409 دانلود عربی - فیزیک
    404-405-406 دانلود عربی - فیزیک
    401-402-403 ادبیات

‌پایه| ادبیاتِ‌فارسی2: درس‌های 19 تا 24 – زبان‌فارسی3: درس‌های 10 تا 12 - سال‌چهارم| درس‌های 7 تا 12

دانلود ادبیات - هندسه - گسسته(401-402 و 403)
چهارشنبه 22 آذر 407-408-409 هندسه

1| فصل 4  - ‌تحلیلی| فصل 2 و فصل 3 تا ابتدای بیضی

دانلود ادبیات - هندسه - گسسته
    404-405-406 گسسته

سال چهارم| فصل‌های 4 و 5 تا ابتدای ب.م.م‌

دانلود ادبیات - هندسه - گسسته(404-405 و 406)
چهارشنبه 27 دی 401-402-403 ادبیات

‌پایه| زبان‌فارسی3: درس‌های 01 تا 12

سال‌چهارم| جمع‌بندیِ نیم‌سالِ اول درس‌های 1 تا 14

 

دانلود ادبیات - دیفرانسیل - هندسه
407-408-409 دیفرانسیل

فصل‌های صفر، 1 و 2


 


 

دانلود ادبیات - دیفرانسیل - هندسه
404-405-406 هندسۀ‌تحلیلی

فصل‌های 1 تا 3 تا ابتدای انتقال محورهای مختصات

دانلود ادبیات - دیفرانسیل - هندسه
چهارشنبه 04 بهمن 401-402-403

عربی

فیزیک‌پایه

معلوم و مجهول – نواسخ

نور – کار و انرژی – گرما – فشار

دانلود عربی - فیزیک‌پایه
407-408-409 دانلود عربی - فیزیک‌پایه
404-405-406 دانلود عربی - فیزیک‌پایه
چهارشنبه
 
11 بهمن
 
401-402-403 دینی دینی۲: درس 12 تا 16 - پیش: درس 6 دانلود دینی
شیمی کل کووالانسی شیمی
407-408-409 دینی دینی۲: درس 12 تا 16 - پیش: درس 6 دانلود دینی
شیمی ترمودینامیک شیمی
404-405-406 دینی دینی۲: درس 12 تا 16 - پیش: درس 6

دانلود

دانلود

دینی
شیمی 404 و 406: ترمودینامیک-405: اسید و باز تا ابتدای اسید های چند پروتون دار

شیمی(404-406)

شیمی(405)

چهارشنبه 18 بهمن 401-402-403

زبان

فیزیک‌پیش

پیش: درسِ 5 و 6 موج مکانیکی دانلود زبان - فیزیک
407-408-409 دانلود زبان - فیزیک
404-405-406 دانلود زبان - فیزیک
چهارشنبه 02 اسفند 401-402-403 هندسه

پایه: کُلِ هندسۀ 1 -

تحلیلی:فصلِ‌سوم: دَوَران  - فصل چهارم: تا ابتدای دترمینان

دانلود هندسه
407-408-409 دانلود هندسه
404-405-406 دانلود هندسه
چهارشنبه 09 اسفند 401-402-403 گسسته مجموعه، رابطه و ضرب دکارتی دانلود گسسته
407-408-409 دانلود گسسته
404-405-406 دانلود گسسته
چهارشنبه 16 اسفند 401-402-403 دیفرانسیل مثلثات - تابع دانلود دیفرانسیل
407-408-409 دانلود دیفرانسیل
404-405-406 دانلود دیفرانسیل
چهارشنبه 23 اسفند 401-402-403

عربی

دیفرانسیل

عربی| اعلال

دیفرانسیل| کاربرد مشتق

دانلود عربی - دیفرانسیل
407-408-409 دانلود عربی - دیفرانسیل
404-405-406 دانلود عربی - دیفرانسیل
             

 

آموزشی | پیش دانشگاهی