چهارمین سمینار فیزیک حلی

پل معلق آب

چه چیز آب را در هوا نگه می‌دارد؟

رضا منتظری نمین

دوشنبه 11 آذر ماه 1392

تصویر: