برخی مسائل کاربردی در نظریه اعداد

برخی مسائل کاربردی در نظریه اعداد
 زمان: پنجشنبه 28 آذر ماه 1398
ساعت 10 الی 12
 مکان: سالن گوشه عراق
دبیرستان علامه‌حلی تهران
 سخنران: دکتر علی رجایی
دانش‌آموخته دبیرستان علامه‌حلی تهران
دارای مدال نقره المپیاد جهانی ریاضی در سال 1990
فارغ‌التحصیل کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1993
فارغ‌التحصیل دکترای ریاضی محض از دانشگاه پرینستون آمریکا در سال 1998
ایشان در حال حاضر استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران هستند.