سومین جلسه دانش افزایی ویژه اولیای گرامی

موضوع جلسه: کارگاه التیام (خودشناسی)
سومین جلسه دانش افزایی ویژه اولیای گرامی 
موضوع جلسه: التیام (خودشناسی) 
زمان جلسه:سه شنبه ۸ بهمن ماه  ۱۳۹۸
پایه دهم و یازدهم :ساعت ۱۶ الی ۱۷/۳۰
پایه دوازدهم: ساعت ۱۸ الی ۱۹/۳۰