فاز چهارم آموزش مجازی

دومین جلسه کار گروه پایه دوازدهم