کارگاه حل مساله و رفع اشکال شیمی

کارگاه حل مساله و رفع اشکال شیمی در دبیرستان علامه حلی تهران

کارگاه حل مساله و رفع اشکال شیمی

مکان:دبیرستان علامه حلی تهران

زمان:یکشنبه ها ساعت 15الی 17