کتاب (هفت سپهر)

https://www.instagram.com/p/CMMvH7vH1fx/?igshid=o3z6hrji07wb

برگرفته از کتاب «« هفت سپهر »» گزیده هفت شب شعر انقلاب اسلامی مرکز آموزشی علامه حلی تهران ۷۱_۱۳۶۵
اثر انتخاب از رضای امیر خانی فارغ التحصیل با اخلاق علامه حلی تهران با عنوان وقتی که:
قُدَمٰا می گویند نُطفهِ هر شعری از صُلبِ سؤالی بسته می شود :

سؤال ، سؤالِ احکام بود : آیا سجدهٔ بامِ خانه به تحمیلِ موشک اِسْکٰاد سجدهٔ استحبابی است یا سجدهٔ واجب ؟

سوال ، سوال فقیهی بود : آیا می توان موتورِ کِرٰاس را در قبرستانِ مسلمین دفن کرد آن هنگامی که اجزاءِ بدنِ بسیجی از قطعاتِ موتور قابل تفکیک نباشد ؟

سؤال ، سوالِ ریاضی بود : پیدا کنید شهدایی را که در نابرابری جنگ صدق کردند و آنگاه نمودار عشق را رسم کنید . حوزه تعریف از کردستان تا خوزستان تا خلیج فارس تا آنجایی است که پر جبریل سوخت .

سؤال ، سؤالِ تجربی بود : چرا نمی شود پریود ارتعاش قامت سربداری با زمان تناوب نوسانات نخل سوخته ای خارج از دایرهٔ زمان و مکان یکی شود ؟

با خودکار قرمز پاسخ ندهید ، از رنگش عجیب دلم می گیرد .
#دبیرستان_علامه_حلی_تهران
#سمپاد
#رضا_امیرخانی
#رضا_امیر_خانی
#ارمیا#قیدار#من_او#ناصر_ارمنی#از_به#داستان_سیستان#نشت_نشا#بیوتن#سرلوحه_ها#نفحات_نفت#جانستان_کابلستان#ره_ش#نیم_دانگ_پیونگ_یانگ‌