91 قبولی در مرحله دوم المپیاد کشوری (سال تحصیلی 99-98)

رکورد قبولی تاریخ یک مدرسه شکسته شد