المپیادهاي علمی

معمولا هر دانش آموز تازه وارد به دبیرستان علامه حلّی در بدو ورود به مرکز،

معمولا هر دانش آموز تازه وارد به دبیرستان علامه حلّی در بدو ورود به مرکز، یا خودش، خود را المپیادي میداند یا

دیگرانی وجود دارند که در ذهن خود از او یک مدال آور المپیاد ساخته اند.

تجربه و آمار، بیانگر این موضوع است که توانایی قبول شدن در مرحله ي اول براي اکثریت قریب به اتفاق

دانش آموزان دبیرستان علامه حلّی متصور است، اماازنظردبیرستان،دانش آموزي المپیادي است که با تلاش وتمرین بسیار،بتواند ازسد مرحله ي دوم بگذرد وبراي طلا شدن خیزبردارد.

جهت مشاهده کامل خبر فایل ضمیمه را مشاهده نمایید

فایل ضمیمه: 
ضمیمهاندازه
PDF icon Olampiyad.pdf2.29 مگابایت