سخنرانی علمی با عنوان "مغز انسان چگونه کار می کند" توسط دکتر کرامتی با همکاری مرکز فیزیک نظری
  کسب یازده مدال رنگارنگ توسط دانش آموزان مرکز در المپیادهای جهانی 2015را تبریک می گوییم
  اولین مرحله داوری پروژه های سمینار سی و دوم یکشنبه یکم شهریور ماه برگزار گردید.
  راهیابی طرحهای دانش آموزان مرکزبه مرحله کشوری هفدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی را تبریک می گوییم.
  گزارش برگزاری مرحله دوم دومین دوره مسابقات علوم عصب شناختی
  انجمن خیریه دانش آموزی مرکز با نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس طرح یاعلی(ع)رابرگزارمی نماید.
  همزمان باایام عیدسعیدفطرطرح کمک به نیازمندان باعنوان "یا علی (ع)"توسط انجمن خیریه دانش آموزی مرکزاجراگردید.
  پذیرفته شدن 45 دانش آموز مرکز در آزمون مرحله دوم المپیادهای علمی کشور
  گزارش تصویری مراسم تقدیر از افتخار آفرینان مرکز-27 خرداد ماه 94