افتخارات قرآنی

۱ مهدی صالح ۹۴ برتر قرائت بیست و سومین کنگره قرآنی سمپاد یادواره وحدت اسلامی در سال همدلی و همزبانی سال ۹۴
۲ احمد شاملوفر ۹۳ برتر قرائت بیست و دومین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهدای هسته ای سال ۹۳
۳ سینا فراهانی ۸۹ برتر حفظ ترتیبی نوزدهمین كنگره قرآنی سمپاد سال ۸۹
۴ سیدمرتضی یزدان پرست ۸۹ برتر حفظ حداکثری نوزدهمین كنگره قرآنی سمپاد سال ۸۹
۵ محمد حسین محمدی ۸۹ برتر حفظ حداکثری نوزدهمین كنگره قرآنی سمپاد سال ۸۹
۶ حمیدرضا نوری ۸۸ برتر حفظ هجدهمین كنگره قرآنی سمپاد سال ۸۸
۷ سینا فراهانی ۸۸ برتر حفظ هجدهمین كنگره قرآنی سمپاد سال ۸۸
۸ حمیدرضا نوری مطلق ۸۷ برتر قرائت هفدهمین كنگره قرآنی سمپاد یادواره بانو مجتهده امین سال ۸۷
۹ ماهر آب روشن ۸۷ برتر معارف هفدهمین كنگره قرآنی سمپاد یادواره بانو مجتهده امین سال ۸۷
۱۰ روح الله عابدینی ۸۵ برتر معارف پانزدهمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید محراب آیت الله صدوقی سال ۸۵
۱۱ ابوالفضل صفری ۸۲ برتر قرائت دوازدهمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر سال ۸۲
۱۲ سیدامیر محمدجذبی ۸۲ برتر جستجوی قرآن دوازدهمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر سال ۸۲
۱۳ محمد ترک یلماز ۸۲ برتر جستجوی قرآن و معارف دوازدهمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر سال ۸۲
۱۴ محمدحسین حاج باقری ۸۲ برتر جستجوی قرآن دوازدهمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر سال ۸۲
۱۵ مصطفی عین الله زاده ۸۲ برتر حفظ دوازدهمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر سال ۸۲
۱۶ محمد شیرعلی شهرضا ۸۲ برتر جستجوی قرآن دوازدهمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر سال ۸۲
۱۷ محمد شیرعلی شهرضا ۸۱ برتر مفاهیم یازدهمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید دکتر باهنر سال ۸۱
۱۸ سید حسین کیائی ۸۰ برتر مفاهیم دهمین کنگره قرآنی سمپاد بزرگداشت امام علی (ع) سال ۸۰
۱۹ شایان صادقی ۸۰ برتر مفاهیم دهمین کنگره قرآنی سمپاد بزرگداشت امام علی (ع) سال ۸۰
۲۰ علیرضا خوشنویس ۸۰ برتر مفاهیم دهمین کنگره قرآنی سمپاد بزرگداشت امام علی (ع) سال ۸۰
۲۱ محمد ترک یلماز ۸۰ برتر مفاهیم دهمین کنگره قرآنی سمپاد بزرگداشت امام علی (ع) سال ۸۰
۲۲ محمدرسول ابراهیمی ۸۰ برتر قرائت دهمین کنگره قرآنی سمپاد بزرگداشت امام علی (ع) سال ۸۰
۲۳ صادق علی اکبری ۷۹ برتر قرائت نهمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره امام خمینی سال ۷۹
۲۴ صدرا ساده ۷۹ برتر مفاهیم نهمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره امام خمینی سال ۷۹
۲۵ محمدجواد حیدری ۷۸ برتر قرائت مسابقات دانشجویی یادواره امام خمینی سال ۷۸
۲۶ محمدجواد حیدری ۷۷ برتر قرائت هفتمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره یادگار امام سال ۷۷
۲۷ اسماعیل حاج یوسفی ۷۷ برتر حفظ هفتمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره یادگار امام سال ۷۷
۲۸ امیررضا محسن زاده ۷۷ انتخاب ویژه داوران مفاهیم هفتمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره یادگار امام سال ۷۷
۲۹ دانیال کشانی ۷۷ انتخاب ویژه داوران مفاهیم هفتمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره یادگار امام سال ۷۷
۳۰ عابدعابدجعفری ۷۷ برتر مفاهیم هشتمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهدای سمپاد سال ۷۷
۳۱ علیرضا آرام ۷۷ برتر ویژه حفظ هشتمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهدای سمپاد سال ۷۷
۳۲ محمد مروتی ۷۷ برتر حفظ هشتمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهدای سمپاد سال ۷۷
۳۳ احسان اردستانی ۷۶ برتر مفاهیم ششمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهدای گرانقدر ۷ تیر سال ۷۶
۳۴ محمدجواد حیدری ۷۶ برتر قرائت ششمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهدای گرانقدر ۷ تیر سال ۷۶
۳۵ یاسر خوشنویس ۷۶ برتر مفاهیم ششمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهدای گرانقدر ۷ تیر سال ۷۶
۳۶ فرزان جدادی ۷۴ برتر مفاهیم چهارمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی سال ۷۴
۳۷ محسن بهرامگیری ۷۴ برتر حفظ چهارمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی سال ۷۴
۳۸ محمدحسین عرب زاده ۷۴ برتر قرائت چهارمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی سال ۷۴
۳۹ مهدی هاشمی ۷۴ برتر حفظ چهارمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی سال ۷۴
۴۰ هادی نوبختی ۷۴ برتر مفاهیم چهارمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی سال ۷۴
۴۱ احمد حاجی سلطانی ۷۴ برتر حفظ چهارمین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی سال ۷۴
۴۲ سید مهدی امام نیری ۷۲ برتر قرائت سومین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید علی اکبر اژه‌ای سال ۷۲
۴۳ مهدی هاشمی ۷۲ برتر حفظ سومین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید علی اکبر اژه‌ای سال ۷۲
۴۴ پیام برهانی ۷۱ برتر حفظ دومین کنگره قرآنی سمپاد یادواره شهید هاشمی نژاد سال ۷۱