برنامه آموزشی|شنبه 3 مهر 1395

برنامه آموزشی روز ِ شنبه 3 مهر ماه ِ 1395 در ذیل قرار گرفته است. دانش‌‌آموزان عزیز می‌بایست رأس ساعت 07:15 دقیقه در محل دبیرستان حضور داشته باشند.

 

رشته

کلاس

شنبه 3 مهر ماه ِ 1395

پایه دهم

ریاضی

10/1

زبان - فیزیک مشاوره

10/2

فیزیک دین‌ و زندگی زبان

10/3

شیمی زبان‌فارسی زبان

10/4

زبان‌فارسی - ورزش دین‌ و زندگی - مشاوره

10/5

فیزیک ورزش - زبان

10/6

فیزیک ورزش دین و زندگی

تجربی

10/7

زبان مشاوره زیست - ریاضی

10/8

زبان ریاضی - زیست

10/9

ریاضی زیست - ورزش

10/10

زیست ریاضی - زبان

پایه سوم

ریاضی

301

حسابان زبان عربی

302

زبان‌فارسی حسابان شیمی

303

حسابان ادبیات‌فارسی ورزش

304

زبان حسابان زبان‌فارسی

305

حسابان زبان ادبیات‌فارسی

306

زبان شیمی حسابان

307

زبان فیزیک تاریخ

308

ادبیات‌فارسی زبان فیزیک

تجربی

309

عربی فیزیک زبان ریاضی

310

ادبیات‌فارسی عربی ر یاضی ورزش

311

ریاضی زبان عربی

رده‌ب

312

---------------

313

---------------

پایه چهارم

ریاضی

401

دیفرانسیل گسسته مشاوره

402

ادبیات‌ دیفرانسیل فیزیک‌پایه گسسته

403

فیزیک‌پایه هندسه‌تحلیلی گسسته دیفرانسیل

404

گسسته دیفرانسیل هندسه‌تحلیلی فیزیک

405

دیفرانسیل فیزیک‌پایه فیزیک

406

فیزیک شیمی دیفرانسیل 

407

شیمی - فیزیک - فیزیک‌پایه

تجربی

408

دین و زندگی ریاضی زیست ادبیات‌پایه

409

زیست ادبیات‌پایه ریاضی

410

دین‌ و زندگی ادبیات‌پایه ریاضی - زیست