برگزاری ماراتن شیمی

شرکت کنندگان در ماراتن شیمی میتوانند از طریق لینک زیر از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 12 فروردین 91 وارد سامانه مسابقه شوند.

www.helli.ir/shimi

پژوهشی | کار سوق