تصاویری از سمینار مکانیک - خودروی خورشیدی پیشرفته غزال ایرانی 3

دوشنبه 25 آذر 92