جزوه تحلیل ابعادی پایه دهم

فایل ضمیمه: 
گروه آموزشی فیزیک