داوری نهایی پروژه‌های پژوهشی سمینار ۳۴ علوم و فنون

پنجشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶

داوری نهایی پروژه‌های پژوهشی
سمینار ۳۴ علوم و فنون
پنجشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۶
از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶
حضور اولیا گرامی موجب دلگرمی دانش‌آموزان خواهد بود.