سلسله جلسات بصیرت افزایی تاریخ اسلام

استاد شکوهی ـ دوشنبه هر هفته