سومین کارسوق ملی علوم اعصاب شناختی

گزارش تصویری از برگزاری مراسم سومین کارسوق ملی علوم اعصاب شناختی

 

برای دنبال کردن اخبار سومین کارسوق ملی اعصاب شناختی در خبرگزازی های دیگر به لینکهای زیر مراجعه نمایید:

http://www.irna.ir/fa/News/83055590

http://irannano.org/cogc/index.php?ctrl=news&actn=news_view&lang=1&id=60410

http://cogc.ir/?ctrl=news&actn=news_view&id=64193&lang=1

http://cogc.ir/index.php?ctrl=news&actn=news_view&lang=1&id=64177