شهادت حق مسلم و زیبنده وجود قاسم سربدار و شهیدامت اسلام بود

شهادت حق مسلم و زیبنده وجود قاسم سربدار و شهیدامت اسلام بود 
سلام بر روح مطهر شهید بزرگوار سردار قاسم سلیمانی
شامگاهان
راه جویانی که می جستند،
آرش را به روی قله ها , پی گیر
باز گردیدند
بی نشان از پیکر آرش
با کمان و ترکش بی تیر
آری، آری جان خود در تیر کرد آرش