طرحهای راه یافته به مرحله کشوری جشنواره خوارزمی

راهیابی طرحهای دانش آموزان مرکزبه مرحله کشوری هفدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی را تبریک می گوییم.

راهیابی شش طرح از دانش آموزان دبیرستان علامه حلی تهران به مرحله کشوری هفدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی را تبریک می گوییم.