فهرست کلاسهای تابستانی به حد نصاب رسیده

فهرست کلاسهای تابستانی

بدینوسیله فهرست کلاسهای تابستاتنی که به حد نصاب رسیده اند و تشکیل می گردند ، اعلام می شود.

 

فایل ضمیمه: 
معاونت پژوهشی