موفقیت دانش آموزان علامه حلی در جشنواره خوارزمی

بیشترین تعداد طرحهای راه یافته به مرحله کشوری در استان تهران متعلق به دانش آموزان دبیرستان علامه حلی می باشد