هفته دوم لیگ حلی نت

دومین هفته‌ی لیگ حلی‌نت از امشب(دوشنبه ۲۸ بهمن) آغاز می‌شود. این پنج پرسش برای گروه آ و چهار پرسش در گروه ب قرار گرفته که البته سه پرسش در هر دو گروه مشترک است. فرصت قطعی و نهایی ارسال پاسخ‌ها تا نیمه شب دوشنبه پنجم اسفند است و تمدید نخواهد شد.

نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه کنید: HelliJudge  مجهز به سیستم تقلب‌یاب هوشمند دانشگاه استنفورد است و با دقت بالایی کپی‌کاری را کشف می‌کند. در صورت اطمینان از کپی بودن یک برنامه، هر دو برنامه (اصلی و کپی) حذف شده و دوبرابر امتیاز کامل آن پرسش از امتیاز هردونفر کاسته خواهدشد. در صورت تکرار این موضوع در هفته‌‌های آینده، جریمه‌های سنگین نیز در نظر گرفته خواهد شد.

حلی نت