پایه دهم|برنامه امتحانات جبرانی شهریور

سلام

برنامه امتحانات جبرانی شهریور از فایل زیر قابل دریافت است.

سرفصل درسها نیز در بخش امتحانات قرار گرفته است.