پایه چهارم| ثبت‌نام کتاب


 دانش‌آموزانی که ثبت‌کتاب انجام نداده‌اند دقت کنند؛ قسمت ثبت‌کتاب در سایتِ https://irtextbook.ir باز شده ولی زمان ثبت‌نام  فقط  تا تاریخ 05 مرداد می‌باشد.