پایه چهارم| سرفصل آزمون جامع 21 آبان ماهِ 1395

 

رشته

نام درس

تعداد سوال

سرفصل

عمومی

ادبیات پیش

20

درس 1 تا 4 کتاب پیش+ واژه‌نامه ادبیات پیش+ آرایه+ املا+ تاریخ ادبیات از درس 1 تا پایان درس 14

ادبیات پایه

زبان‌فارسی 3 + ادبیات 2 فصل 5و6

عربی

20

ترجمه+ درک مطلب + ساختار اسم + ساختار فعل

دین و زندگی

20

درس 1 تا 3 کتاب پیش

زبان انگلیسی

20

درس 1و2 پیش + مبحث مجهول

ریاضی

دیفرانسیل

20

فصل 2 به جز پیوستگی و مجانب

مثلثات به جز معادله و تابع وارون

حسابان

هندسه تحلیلی

8

مقاطع مخروطی تا ابتدای استانداردسازی

هندسه پایه

7

کل هندسه 1

گسسته

10

کل گراف

فیزیک

30

کل دینامیک

فیزیک پایه

گرما

شیمی

20

مسائل سینتیک+ فصل تعادل+

ترمودینامیک تا ابتدای آنتالپی

تجربی

زیست‌شناسی

30

فصل 1و2 پیش+ 4و5 کتاب دوم

ریاضی

25

آمار+ مثلثات+ هندسه فصل اول+ درجه دو+ قدر مطلق + جز صحیح

فیزیک

25

کل دینامیک+ ویژگی‌های ماده

زمین‌شناسی

20

درس 3 تا 5 کتاب پیش

شیمی

20

مسائل سینتیک+ فصل تعادل+

ترمودینامیک تا ابتدای آنتالپی

 
آموزشی | پیش دانشگاهی