چهارمین جلسه دانش افزایی ویژه اولیای گرامی

موضوع جلسه: جمع مطلوب
چهارمین جلسه دانش افزایی ویژه اولیای گرامی 
موضوع جلسه: جمع مطلوب 
زمان جلسه:یکشنبه ۲۰ بهمن ماه  ۱۳۹۸
پایه دهم‌و یازدهم:ساعت ۱۵/۳۰ الی ۱۷/۳۰
پایه دوازدهم :۱۸ الی ۱۹:۳۰
موضوع: مدیریت اضطراب