کارسوق کامپیوتر با موضوع یادگیری ماشین

سه شنبه 26 و چهارشنبه 27 آذرماه 1392