کارنامة پایان‌ترم اول 96-95

به اطلاع می‌رساند؛

و اینکه کارنامة دانش‌آموزان پایة دهم در سایت مرکز قرار گرفت و اولیای محترم برای مشاهدة کارنامه به سامانة سفیر مراجعه کنند.

کارنامة آزمون‌های پایان‌ترمِ اول پایة سوم دبیرستان در سال تحصیلی 96 -1395 بر روی سایت مرکز قرار گرفته است. اولیای محترم می‌توانند برای دیدن کارنامه به بخشِ سامانه سفیر در سایت مراجعه کنند.

در صورتِ نیاز برای دیدن راهنمای مشاهدة کارنامه به این لینک مراجعه شود.