کاروان مدال‌آوران المپیادی‌های کشوری سال 1397

کسب 51 مدال کشوری در رشته های مختلف المپیاد کشوری

کسب 51 مدال کشوری در رشته های مختف المپیاد کشوری 

13 مدال طلا: 

طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

امید  آزادی

 طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

مهدی  جعفری راویز

 طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

سيمحمدمهدي حاتمی

 طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

پارسا  حسینی

 طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

ارشیا سلطانی موخر

 طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری فیزیک سال 1397

محمدحسن شریفی

 طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری فیزیک سال 1397

داریوش قائمی

 طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

کسری  مظاهری

 طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری نجوم سال 1397

علی مهرباني

 طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری زیست سال 1397

محمدحسین موسی‌زاده

 طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری شیمی سال 1397

کسری  میرزایی

 طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

امیرحسین ندایی‌پور اصل

 طلا

مدال  طلا المپیاد کشوری نجوم سال 1397

آریا همتیان

23 مدال نقره:

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

نوید اسلامی

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری فیزیک سال 1397

هومن الهامی

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

سیدعماد امامی

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

ابوالفضل بکیاسای

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

امید پناکاری

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

علی جباری‌قره‌باغ

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

مهربد جوادی

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری شیمی سال 1397

سینا حاجی آقاجانی

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری زیست سال 1397

آرین حسنی

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

سیدامیرپارسا حسینی نیری

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

مهدی حضرتقلی‌زاده

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

محمدسعید حقی

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری نجوم سال 1397

علیرضا خراد

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری نجوم سال 1397

امیررضا رجبی

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

مهدی سلمانی صالح‌آباد

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

محمدباقر شریفی

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری شیمی سال 1397

محمدرضا علی‌نژاد

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری شیمی سال 1397

علی محمدحسین

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

آرمان محمدی

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

پارسا مرات

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

محمد مشتاقی‌فر

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

علی‌پاشا منتصری

نقره

مدال نقره المپیاد کشوری شیمی سال 1397

علیرضا هژبربیان

15 مدال برنز:

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

آرین اسماعیل‌پور

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

کسری  امیرسلیمانی

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

آرمان بابایی

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری ریاضی سال 1397

مهدی تیموری انار

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری شیمی سال 1397

امیرعلی خلیلی

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری زیست سال 1397

محمد رحیمی

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری ادبيات سال 1397

امیرحسین رمضانی‌راد

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

پارسا زارع‌زاده

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

اشکان زرخواه

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری فیزیک سال 1397

شایان شاه‌محمدی

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری فیزیک سال 1397

علی فدایی‌منش

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری کامپيوتر سال 1397

محمدرضا کاظمی اصل

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری زیست سال 1397

علیرضا نجاتی

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری فیزیک سال 1397

امیرحسین نقی‌پور

برنز

مدال برنز المپیاد کشوری زیست سال 1397

امیرعلی وقاری

 

 

مطالب مرتبط: 
کاروان مدال‌آوران المپیادی‌های کشوری دبیرستان علامه حلی تهران سال 1397