کسب رتبه کشوری جشنواره خوارزمی

کسب مقام کشوری جشنواره جوان خوارزمی توسط آقایان حاجی انزهایی و مرتضوی را تبریک می گوییم.