گزارش اردوی هرمزگان پایه اوّل

برگزاری اردوی دانش آموزی پایه اوّل به مقصد بندرعباس-قشم