گزارش تصویری ازبرنامه اردوی آشنایی ورودی های جدید پایه اوّل- تابستان 92

شنبه 26 مرداد-یکشنبه 27 مرداد

یکشنبه 3 شهریور( اردوی آهار، شکراب)

سه شنبه 29 مرداد

یکشنبه 27 مرداد

 

روز اول - شنبه 26 مرداد 1392