گزارش تصویری چهارمین سمینار فیزیک حـلـی دوشنبه 11 آذرماه 92

پل معلق آب: چه چیزی آب را در هوا نگه می دارد؟