گزارش تصویری کارسوق جراحی گروه زیست شناسی

این برنامه با حضور اولیاء و دانش آموزان روز جمعه 8 آذرماه از ساعت 9 الی 17 برگزار گردید