گزارش کامل اردوی مشهد مقدس

این اردو از 13 /6 الی 16 /6 برگزار گردید