یادواره شهدای سمپاد و میثاق با شهدا

گزارش تصویری ـ پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه 1396