آزمونک هفتگی شنبه 10/اسفند/1392

به نام خدا

 آزمونک هفتگی پایه اول و دوم در تاریخ شنبه 10/اسفند/1392 طبق برنامه ذیل برگزار میگردد.

  پایه                                        آزمونک                                                         سرفصل آزمونک               

اول                                     فیزیک                                                مبحث سایه و نیم سایه+کسوف و خسوف

دوم                                     فیزیک                                                کُلِ مبحث کار و انرژی

دانش آموزان دقت کنند، راًس ساعت 7:10 دقیقه در محل مدرسه باید حضور داشته باشند.

آموزش | امتحانات