معاونت پژوهشی

چرا پژوهشی؟
 
آیا موفقیت‌های دانش آموزان در دوره دبیرستان مرتبط به استعداد‌ عمومی است یا اینكه بهوجود «استعداد خاص» همانند ریاضی، فن‌آوری و …مرتبط است؟
 
یك دانش‌آموز چگونه زمینه‌های مورد علاقه خود را می‌یابد؟ آیا یك امر «تصادفی» است؟ و یا یك اتفاق خوب و مثبت باعث بروز استعداد‌های او می‌شود؟
 
آیا استعدادهای دانش‌آموزان امری قابل «تشخیص» است؟ و می‌توان سطح توانمندی دانش‌آموز را حدس زد و او را به آن سمت و سو سوق داد؟
 
و آیا در هر حال بهترین راه تشخیص ، فراهم كردن زمینه‌های مختلف پژوهشی و تشویق دانش آموزان به تجربه و حضور فعال در این مقوله نیست؟
 
آری. معاونت پژوهشی وظیفه دارد نهفته‌ترین استعداد‌ دانش‌آموز ایرانی را بیابد و شكوفا كند.