گروه های پژوهشی

پایۀ‌یازدهم| تاریخ

هر دانش‌آموز برای کسب نمرۀ مطلوب مستمر کتبی و پایانی، می‌بایست 3 نهاد انقلابی از فهرستی که در ضمیمه آمده را انتخاب نموده و از منابع و مأخذ رسمی و معتبر در مورد هر یک مختصر و مفید نکات اصلی را فرا بگیرد.- مأخد این فهرست نهادهای انقلابی: فرهنگ‌نامه نهادهای انقلاب اسلامیتألیف: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.تهران.زمستان1387.چاپ‌اول.