آزمونک هفتگی شنبه 24/اسفند/1392

به نام خدا

 آزمونک هفتگی پایه دوم در تاریخ شنبه 24/اسفند/1392 طبق برنامه  برگزار میگردد.

   پایه دوم ------------- آزمونک ریاضی ------------- سرفصل آزمونک: تا آخرِ لُگاریتم
 

نکته1: دانش آموزان دقت کنند، راًس ساعت 7:10 دقیقه در محل مدرسه باید حضور داشته باشند.

نکته2: تمامی دانش آموزان ((حتی المپیادی ها )) مؤظف هستند در این آزمون شرکت کنند.

آزمونک پایه اول به علت اردوی تفریحی برگزار نمیگردد.

آموزش | امتحانات