آزمونک هفتگی شنبه 26/بهمن/1392

به نام خدا

اولین آزمونک هفتگی نیمسال دوم در تاریخ شنبه 26/بهمن/1392 برای پایه اول و دوم طبق برنامه ذیل برگزار میگردد، تمامی دانش آموزان موظف هستند راًس ساعت 7:10 دقیقه در محل مدرسه حضور داشته باشند.

  پایه                                     آزمونک                                                     سرفصل آزمونک                          

اول                                     اجتماعی                                                فصل2 + 2 درس اول فصل3

دوم                                      عربی                                                  درس1 تا آخر درس5

 

آموزش | امتحانات