آزمونک هفتگی شنبه 3/اسفند/1392

به نام خدا

 آزمونک هفتگی پایه اول و دوم در تاریخ شنبه 3/اسفند/1392 طبق برنامه ذیل برگزار میگردد، 

  پایه                                        آزمونک                                                         سرفصل آزمونک               

اول                                     زبان انگلیسی                                                 درس1 تا آخر درس6

دوم                                     زبان انگلیسی                                                 درس1 تا آخر درس5

دانش آموزان موظف هستند راًس ساعت 7:10 دقیقه در محل مدرسه حضور داشته باشند.

آموزش | امتحانات