آزمون فیزیک-دوره مطالعات تابستانی

آزمونِ پتانسیل خوانشی(دوره مطالعه تابستانیِ فیزیک) روز شنبه 10آبان ساعت 7:30 برگزار میگردد.

دانش آموزان توجه کنند که 2نمره مستمر از این آزمون و نتایج فعالیت های تابستانیِ شما میباشد.

 

آموزش | امتحانات