آزمون هفتگی

به نام خدا

به اطلاع میرساند   آزمون هفتگی، شنبه 16/آذر/1392   طبق برنامه قبلی برگزار میگردد، لذا ملزم است تمامی دانش آموزان راس ساعت 7:10 دقیقه در مدرسه  حضور داشته باشند. برنامه آزمون به شرح ذیل میباشد.

      پایه                                  امتحان                                                  سرفصل آزمون                                                   

      اول                                  زیست                                       جزوه سلولی + بیوشیمی بخش پروتئین

      دوم ((ریاضی))                 کامپیوتر                                    از فصل اول تا آخر فصل دوم 

      دوم ((تجربی))                  زیست جانوری                            تمامی مباحث مطرح شده در آزمون میان ترم + مبحث تنفس

آموزش | امتحانات