برنامه زنگهای دبیرستان در روزهای آزمونهای میان ترم

به نام خدا

با توجه به برگزاری آزمون های میان ترم از تاریخ 26 آبان تا 5 آذر، تغییرات زنگ های کلاسی دبیرستان ( برای پایه های اول و دوم )در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.

آموزش | امتحانات